Дополнително осигурување од незгода:
Дополнително здравствено осигурување:
Осигурана сума од тешки болести
Годишна премија за животно осигурување:
Осигурана сума за доживување:
Осигурана сума за смрт :
Осигурена сума за смрт поради незгода :
Вкупно договорена премија:
Загарантиран износ во случај на смрт:
Премија за дополнително осигурување-незгода:
Tраен инвалидитет:
Дневен надомест:
Премија за здравствено осигурување:
Осигурена сума за тешки болести:
Премија за тешки болести:
Рата:
Вредност на фондот по истек 5%:
Вредност на фондот по истек 7%:
Вредност на фондот по истек 10%:


Продукт за осигурување:
Пол:
Година на раѓање :
Почеток на осигурување:
Период на осигурување (години):
Износ :
Начин на плаќање:
Процент за загарантиран износ при смрт:
Процент за загарантиран износ при смрт:
Продукт на осигурување, Пол, Година на раѓање,Период на осигурување и Износ се задолжителни полиња

Периодот на осигурување треба да биде помегу 5 и 30 Периодот на осигурување треба да биде помегу 5 и 18
Понудата се генерира, ве молиме почекајте

Годината на раѓање е погрешна Износот треба да биде >=2000 Износот треба да биде >=360 Периодот на осигурување е погрешен
Име:


Презиме:


Email: